Câu hỏi

Default export trong Typescript là gì? Tại sao sử dụng chúng?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Mỗi module có thể tùy chọn xuất default exportdefault export hoạt động với từ khóa m...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Anonymous function (hàm ẩn danh) là gì?

Xem câu trả lời detail

Interface trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Cách đặt tên biến trong TypeScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu dữ liệu trong Typescript là gì?

Xem câu trả lời detail

Triple-Slash Directive trong typescript là gì

Xem câu trả lời detail