Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

Trong Nodejs, các luồng worker khác gì với cluster?

Câu trả lời

Trong Node.js, ClusterWorker Threads là hai cơ chế khác nhau được sử dụng để tận dụng đa lõi CPU, nhưng chúng hoạt động theo các cách khác nhau và phục vụ cho các mục đích khác nhau:

Cluster

  • Mục đích: Module Cluster cho phép một ứng dụng Node.js chạy nhiều phiên bản của mình trên các lõi CPU khác nhau, tạo ra các tiến trình con (child processes) được gọi là worker processes.
  • Cách thức hoạt động: Mỗi worker process trong Cluster có một V8 engine và event loop riêng, cho phép chúng xử lý các yêu cầu độc lập với nhau. Điều này giúp tăng khả năng mở rộng và hiệu suất của ứng dụng bằng cách phân phối tải trên nhiều lõi CPU.
  • Ứng dụng: Thích hợp cho các ứng dụng cần mở rộng theo chiều ngang, như các ứng dụng web hoặc API server, nơi cần phải xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.

Worker Threads

  • Mục đích: Module Worker Threads cho phép tạo các luồng con (threads) trong cùng một tiến trình Node.js, giúp thực hiện các tác vụ tính toán nặng mà không làm chậm event loop chính.
  • Cách thức hoạt động: Worker Threads chia sẻ cùng một V...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để đo thời gian của các hoạt động không đồng bộ trong Nodejs?

middle

Sự khác biệt giữa phương thức synchronousasynchronous của module fs trong nodejs là gì?

middle

Giải thích khái niệm stub trong Nodejs là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào