Câu hỏi

Arrange-Act-Assert pattern trong Nodejs là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình và kiểm thử phần mềm, mô hình Arrange-Act-Assert (AAA) là một khuôn mẫu để cấu trúc các trường hợp kiểm thử (test cases). Mô hình này đề xuất một trật tự hoạt động như sau:

  1. Arrange (Sắp xếp): Bước này liên quan đến việc thiết lập môi trường kiểm thử. Bạn cần chuẩn bị các đối tượng, dữ liệu đầu vào, giả lập (mock) các phụ thuộc, và cấu hình cần thiết cho việc kiểm thử. Mục tiêu là tạo ra một trạng thái ban đầu cho hệ thống hoặc ứng dụng để có thể thực hiện hành động kiểm thử.
  2. Act (Hành động): Trong bước này, bạn thực hiện hành động cần kiểm thử, thường là gọi một hàm hoặc phương thức với các đối số đã được chuẩn bị từ bước Arrange. Đây là phần chính của quy trình kiểm ...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Giải thích một số cách xử lý lỗi trong Node.js mà bạn biết. Bạn thích sử dụng cách nào?

middle

Event Emitters trong Node.js là gì?

middle

Khái niệm Domain trong Node.js là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào