Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

**Arrange-Act-Assert patt...

Câu trả lời

Trong lập trình và kiểm thử phần mềm, mô hình Arrange-Act-Assert (AAA) là một khuôn mẫu để cấu trúc các trường hợp kiểm thử (test cases). Mô hình này đề xuất một trật tự hoạt động như sau:

  1. Arrange (Sắp xếp): Bước này liên quan đến việc thiết lập môi trường kiểm thử. Bạn cần chuẩn bị các đối tượng, dữ liệu đầu vào, giả lập (mock) các phụ thuộc, và cấu hình cần thiết cho việc kiểm thử. Mục tiêu là tạo ra một trạng thái ban đầu cho hệ thống hoặc ứng dụng để có thể thực hiện hành động kiểm thử.
  2. Act (Hành động): Trong bước này, bạn thực hiện hành động cần kiểm thử, thường là gọi một hàm hoặc phương thức với các đối số đã được chuẩn bị từ bước Arrange. Đây là phần chính của quy trình kiểm ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Mục đích của biến __filename trong Node.js là gì?

senior

Có thể sử dụng Class trong Node.js không? Cho ví dụ?

middle

Stream Chaining trong Node.js là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào