Câu hỏi phỏng vấn Big-O Notation
Câu hỏi

Các thuật toán thông dụng hàng ngày mà có độ phức tạp là O(1), O(n log n), và O(log n) là gì?

Câu trả lời

Các thuật toán thông dụng hàng ngày mà có độ phức tạp là O(1), O(n log n), và O(log n):

 • O(1): Một số ví dụ của các hoạt động có độ phức tạp hằng số bao gồm:

  • Truy cập vào một phần tử trong mảng cố định vị trí.
  • Gán giá trị cho một biến.
  • Thêm hoặc xoá một phần tử ở đầu hoặc cuối danh sách liên kết đơn.
 • O(n log n): Các hoạt động có độ phức tạp này thường xuất hiện trong các thuật toán sắp xếp hiệu quả như:

  • Merge Sort: Sắp xếp trộn.
  • ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy giải thích hiểu biết của bạn về 'Độ phức tạp không gian' (Space Complexity) kèm ví dụ?

middle

Thuật toán là gì?

junior

Trong thuật toán, điều gì được chỉ ra khi một thao tác có độ phức tạp là O(log n)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào