Câu hỏi phỏng vấn Big-O Notation
Câu hỏi

Hãy giải thích hiểu biết của bạn về 'Độ phức tạp không gian' (Space Complexity) kèm ví dụ?

Câu trả lời

Độ phức tạp không gian đo lường lượng bộ nhớ mà một thuật toán cần để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Nó liên quan đến sự sử dụng và lưu trữ bộ nhớ tăng lên theo kích thước của đầu vào. Ví dụ, nếu ta có một mảng số nguyên có độ dài n, để lưu trữ mảng này, chúng ta cần n vị trí bộ nhớ, do đó độ phức tạp không gian của việc lưu ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bạn biết gì về ký hiệu big-O (big-O notation) và bạn có thể cho biết một số ví dụ liên quan đến các cấu trúc dữ liệu khác nhau?

middle

Tại sao chúng ta sử dụng Big O thay vì Big Theta (Θ)?

junior

Giải thích sự khác biệt giữa độ phức tạp không gian O(1)O(n)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào