Câu hỏi phỏng vấn Big-O Notation
Câu hỏi

Trong thời gian phân tích độ phức tạp của thuật toán, "Thời gian Amortized Hằng Số" có ý nghĩa gì?

Câu trả lời

Trong phân tích độ phức tạp của thuật toán, "Thời Gian Amortized Hằng Số" đề cập đến một trường hợp đặc biệt về thời gian thực hiện của một chuỗi các phép toán. Nó thể hiện rằng trong một chuỗi các thao tác, trong đó một số thao tác có thể đòi hỏi thời gian lớn hơn, thì thời gian trung bình cho mỗi phép toán là hằng số.

Đôi khi, một thuật toán có thể có một số lần thực hiện phép toán tốn nhiều thời gian hơn trong khi các lần còn lại tốn ít thời gian. Tuy nhiên, khi xem xét trên toàn bộ chuỗi các ph...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Liệt kê một số loại độ phức tạp Big O và ví dụ về thuật toán tương ứng?

junior

Khái niệm "Worst Case" là gì?

junior

Giải thích sự khác biệt giữa độ phức tạp không gian O(1)O(n)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào