Câu hỏi

Trong thuật toán, thuật toán có độ phức tạp O(n^2) làm gì?

Câu trả lời

Khi một thao tác có độ phức tạp là O(n^2), điều này ám chỉ rằng thời gian thực hiện hoặc số lần lặp lại của thao tác tăng theo cách bậc hai với kích thước dữ liệu đầu vào n.

Ví dụ, thuật toán sắp xếp nổi bọt (bubble sort) là một ví dụ điển hình về độ phức tạp O(n^2). Trong thuật toán này, để sắp xếp một mảng các phần tử, mỗi phần tử được so sánh với các phần tử còn lại trong mảng. Nếu thứ tự của các phần tử không đúng, ch...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao chúng ta sử dụng Big O thay vì Big Theta (Θ)?

senior

Nếu một hoạt động có độ phức tạp là O(n!), điều đó có ý nghĩa gì?

middle

Trong thời gian phân tích độ phức tạp của thuật toán, "Thời gian Amortized Hằng Số" có ý nghĩa gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào