Câu hỏi phỏng vấn Big-O Notation
Câu hỏi

Tại sao chúng ta sử dụng Big O thay vì Big Theta (Θ)?

Câu trả lời

Big O thường được sử dụng trong đánh giá thời gian và không gian của thuật toán vì nó cung cấp một trường hợp tối đa cho độ phức tạp, cho biết giới hạn trên cực đại của thời gian thực thi hoặc không gian bộ nhớ. Trong khi đó, Big Theta (Θ) xác định cả trường hợp tối đa và tối thiể...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thời gian thực hiện (time complexity) cho hàm "Hello, World" là bao nhiêu?

middle

Trong thời gian phân tích độ phức tạp của thuật toán, "Thời gian Amortized Hằng Số" có ý nghĩa gì?

junior

Khái niệm "Worst Case" là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào