Câu hỏi

Thời gian thực hiện (time complexity) cho hàm "Hello, World" là bao nhiêu?

Câu trả lời

Trong ngôn ngữ lập trình, hàm in chuỗi "Hello, World" không phụ thuộc vào kích thước của dữ liệu đầu vào, do đó thời gian thực hiện của nó không thay đổi theo kích thước dữ liệu. Trong thuật ngữ phân tích độ phức tạp (time complexity), chúng ta thường cho rằng thời gian thực hiện của hàm "Hello, World" là O(1), có nghĩa là thời gian thực hiện của...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thuật toán là gì?

junior

Khái niệm "Worst Case" là gì?

senior

Sự khác biệt giữa Lower BoundTight Bound là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào