Câu hỏi phỏng vấn Big-O Notation
Câu hỏi

Big O là gì?

Câu trả lời

Big O là một phương pháp đo lường hiệu suất và thời gian thực thi của thuật toán hoặc chương trình. Nó biểu thị biên trên cho tốc độ tăng của thời gian chạy của một thuật toán khi kích thước đầu vào tăng lên.

Khi đánh giá hiệu suất của thuật toán, Big O giúp xác định độ phức tạp thời gian theo cách tối ưu nhất. Các biểu thức Big O thường sử dụng các ký hiệu như O(1), O(log n), O(n), O(n log n), O(n^2), và O(2^n), v.v.

Ví ...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy giải thích hiểu biết của bạn về 'Độ phức tạp không gian' (Space Complexity) kèm ví dụ?

junior

Giải thích sự khác biệt giữa độ phức tạp không gian O(1)O(n)?

middle

Liệt kê một số loại độ phức tạp Big O và ví dụ về thuật toán tương ứng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào