Câu hỏi

Bạn biết gì về ký hiệu big-O (big-O notation) và bạn có thể cho biết một số ví dụ liên quan đến các cấu trúc dữ liệu khác nhau?

Câu trả lời

Ký hiệu Big-O (big-O notation) là một khái niệm được sử dụng trong lĩnh vực của phân tích thuật toán và hiệu suất của các cấu trúc dữ liệu. Nó mô tả cách thuật toán hoặc cấu trúc dữ liệu thay đổi khi kích thước đầu vào tăng lên.

Ký hiệu Big-O giúp chúng ta đánh giá hiệu suất của thuật toán hoặc cấu trúc dữ liệu trong trường hợp xấu nhất (worst-case), nghĩa...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi