Câu hỏi phỏng vấn Big-O Notation
Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa độ phức tạp không gian O(1)O(n)?

Câu trả lời

Độ phức tạp không gian O(1) (constant space complexity) chỉ đòi hỏi một lượng bộ nhớ cố định, không phụ thuộc vào kích thước đầu vào. Trong khi đó, độ phức tạp không gian O(n) (linear space complexity...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Khái niệm "Worst Case" là gì?

senior

Nếu một hoạt động có độ phức tạp là O(n!), điều đó có ý nghĩa gì?

senior

Sự khác biệt giữa Lower BoundTight Bound là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào