Câu hỏi

Liệt kê một số loại độ phức tạp Big O và ví dụ về thuật toán tương ứng?

Câu trả lời

  1. O(1) - Hằng số:

    • Ví dụ: Truy xuất phần tử đầu tiên trong một mảng có kích thước cố định.
  2. O(log n) - Logarithmic:

    • Ví dụ: Tìm kiếm nhị phân trong một danh sách đ...
Bạn cần đăng nhập để xem