Câu hỏi

Tại sao chúng ta sử dụng đánh giá thời gian Big O (Big O notation) để so sánh các thuật toán?

Câu trả lời

Chúng ta sử dụng Big O notation để so sánh các thuật toán vì nó cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất và hiệu quả của thuật toán dựa trên kích thước đầu vào. Đánh giá Big O giúp ta đo lường và so sánh khả năng mở rộng và tăng t...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong thời gian phân tích độ phức tạp của thuật toán, "Thời gian Amortized Hằng Số" có ý nghĩa gì?

senior

Nếu một hoạt động có độ phức tạp là O(n!), điều đó có ý nghĩa gì?

junior

Khái niệm "Worst Case" là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào