Câu hỏi phỏng vấn Big-O Notation
Câu hỏi

Thuật toán là gì?

Câu trả lời

Thuật toán là một bước giải quyết được mô tả cụ thể và rõ ràng cho một vấn đề hoặc tác vụ nào đó. Nó bao gồm một chuỗi các hướng dẫn cụ thể để th...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Nếu một hoạt động có độ phức tạp là O(n!), điều đó có ý nghĩa gì?

middle

Tại sao chúng ta sử dụng Big O thay vì Big Theta (Θ)?

junior

Trong thuật toán, điều gì được chỉ ra khi một thao tác có độ phức tạp là O(log n)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào