Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Cách điều hướng màn hình trong Flutter?

Câu trả lời

Thông thường có 3 cách điều hướng màn hình trong Flutter:

  • Điều hướng trực tiếp: sử dụng MaterialPageRoute nhận tham số khởi tạo class màn hình điều hướng đến, giá trị trả về là một Route. Sau đó sử dụng Navigator.push để điều hướng đến route vừa tạo.
  • Điều hướng tĩnh: khai báo trước một Map routes trong MaterialA...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có bao nhiêu loại widget trong Flutter?

junior

Sự khác biệt giữa Flutter và ứng dụng dựa trên WebView là gì?

junior

App state là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào