Câu hỏi

Cách điều hướng màn hình trong Flutter?

Câu trả lời

Thông thường có 3 cách điều hướng màn hình trong Flutter:

  • Điều hướng trực tiếp: sử dụng MaterialPageRoute nhận tham số khởi tạo class màn hình điều hướng đến, giá trị trả về là một Route. Sau đó sử dụng Navigator.push để điều hướng đến route vừa tạo.
  • Điều hướng tĩnh: khai báo trước một Map routes trong MaterialA...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Lợi thế của việc sử dụng Flutter là gì?

entry

Dart là gì? Vì sao Google sử dụng Dart cho Flutter

middle

Làm cách nào để khai báo hàm async dưới dạng một biến trong Dart?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào