Câu hỏi phỏng vấn Arrays
Câu hỏi

Cách hoạt động của việc indexing trong mảng là gì?

Câu trả lời

Indexing trong Mảng

  • Định nghĩa:

    • Indexing là quá trình truy cập các phần tử trong mảng thông qua chỉ số (index) để lấy hoặc cập nhật giá trị của phần tử đó.
  • Cách hoạt động:

    • Mỗi phần tử trong mảng được đánh số thứ tự bắt đầu từ 0 (trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình).
    • Khi truy cập phần tử bằng chỉ số (index), hệ thống tính toán vị trí bộ nhớ cụ thể của phần tử đó.
    • Vị trí của phần tử được xác định bằng cách sử dụng công thức: address = start_address + index * size_of_each_element, trong đó start_address l...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Đề bài: Two Number Sum

Vấn đề đặt ra: Cho 1 array với các số integer khác biệt và 1 số đại diện cho target sum. Hãy implement 1 function mà bạn phải tim ra một cặp số trong array mà cộng lại = số target sum kia. Nếu tồn tại cặp số đó thì trả về, không thì trả về một empty array.

VD Input: twoNumberSum([3, 5, -4, 10, 11, 1, -1, 4], 10) --> [11, -1]

entry

Mô tả một số đặc điểm của cấu trúc dữ liệu mảng (Array)?

middle

Sparse Array là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào