Câu hỏi phỏng vấn Linked Lists
Câu hỏi

Khi nào chúng ta nên sử dụng Linked List thay vì Array/Array List?

Câu trả lời

Linked List thường được ưa chuộng khi

  • Cần thêm/xóa các phần tử thường xuyên ở đầu hoặc giữa danh sách dữ liệu mà không cần truy cập ngẫu nhiên theo chỉ số.
  • Dữ liệu có thể thay đổi kích thước động (dynamic resizing) mà không c...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh việc triển khai Stack dựa trên mảng (Array) và dựa trên Linked List?

senior

Khi nào doubly linked list hiệu quả hơn singly linked list?

senior

Làm thế nào để duyệt qua một Linked List trong O(n^1/2)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào