Câu hỏi

Khi nào chúng ta nên sử dụng Linked List thay vì Array/Array List?

Câu trả lời

Linked List thường được ưa chuộng khi

  • Cần thêm/xóa các phần tử thường xuyên ở đầu hoặc giữa danh sách dữ liệu mà không cần truy cập ngẫu nhiên theo chỉ số.
  • Dữ liệu có thể thay đổi kích thước động (dynamic resizing) mà không c...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh việc triển khai Stack dựa trên mảng (Array) và dựa trên Linked List?

senior

Tại sao Merge sort được ưa chuộng hơn Quick sort khi sắp xếp Linked Lists?

junior

Cách triển khai Linked List bằng Stack là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào