Câu hỏi

Cách sao chép slicemap trong Go như thế nào?

Câu trả lời

Sao chép slice: Ta có thể dùng phương thức có sẵn copy() như sau:

slice1 := []int{1, 2}
slice2 := []int{3, 4}
slice3 := slice1
copy(slice1, slice2)
fmt.Println(slice1, slice2, slice3)

Trong đoạn code trên, ta sao chép giá trị của slice2 vào slice1 và sử dụng slice3 để giữa một tham chiếu đến slice gốc để kiểm tra slice có được sao chép hay không. Kết quả sẽ là:

[3 4] [3 4] [3 4]

Nếu ta muốn sao chép slice mà không có nội dung, ta chỉ cần dùng toán tử = như code bên dưới:

slice1 := []int{1, 2}
slice2 := []int{3, 4}
slice3 := slice1
slice1 = slice2
fmt.Println(slice1, slice2, slice3)

Kết quả là:

[3 4] [3 4] [1 2]

Sao chép map: Ta có thể sao chép một map bằng cách duyệt qua k...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong ngôn ngữ Go có cấu trúc foreach không?

senior

Bạn hiểu gì về Shadowing trong Go?

middle

Bạn có thể khai báo nhiều type của biến trong một câu lệnh khai báo trong Go không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào