Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Cách biểu diễn enums theo idiomatic trong Go là gì?

Câu trả lời

Trong Go, không có kiểu dữ liệu enum được tích hợp sẵn như trong một số ngôn ngữ lập trình khác. Tuy nhiên, có những cách idiomatic để biểu diễn enums sử dụng hằng số và kiểu dữ liệu tùy chỉnh.

 1. Sử dụng Hằng số: Một cách để biểu diễn enums trong Go là sử dụng một tập hợp các hằng số. Bằng cách gán giá trị duy nhất cho mỗi hằng số, bạn có thể tạo ra một tập hợp các giá trị enum riêng biệt.
 2. Sử dụng iota với Kiểu Dữ liệu Tùy Chỉnh: Một cách tiếp cận idiomatic khác để biểu diễn enums trong Go là sử dụng iota kết hợp với kiểu dữ liệu tùy chỉnh. Điều này cho phép bạn tạo ra một biểu diễn enum thể hiện rõ ràng và an toàn về kiểu dữ liệu.

Ví dụ sử dụng iota với kiểu dữ liệu tùy chỉnh:

package main

import "fmt"

type Color int

const (
  Red Color = iota // 0
  Green      // 1
  Blue       // 2
)

func main() {
  c...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tại sao Go biên dịch nhanh?

middle

Điều gì làm cho constants trong Go trở nên đặc biệt?

middle

Cách xử lý lỗi trong Go như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào