Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Làm thế nào để sao chép Map trong Go?

Câu trả lời

Để sao chép một Map trong Go, bạn không thể sử dụng một phương pháp sao chép trực tiếp vì việc gán một Map cho một biến khác chỉ sao chép tham chiếu của Map đó, không phải dữ liệu thực sự bên trong Map. Do đó, bạn cần phải sao chép từng phần tử của Map một cách thủ công.

Một cách để thực hiện việc này là sử dụng vòng lặp for để lặp qua từng cặp key-value trong Map gốc và gán chúng vào một Map mới. Dưới đây là một ví dụ về cách sao chép một Map trong Go:

func copyMap(originalMap map[string]interface{}) map[string]interface{} {
    newMap := make(map[string]in...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kiểu rune trong Go là gì?

middle

Khai báo kiểu tĩnh của một biến trong Go là gì?

middle

Làm thế nào tôi có thể kiểm tra xem hai slices có bằng nhau trong Go không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào