Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Go hỗ trợ type conversion nào?

Câu trả lời

Go hỗ trợ chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu số học, bao gồm các kiểu số nguyên và số thực, cũng như chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu số và chuỗi. Cụ thể:

  • Chuyển đổi giữa các kiểu số học: Go cho phép chuyển đổi giữa các kiểu số nguyên khác nhau (ví dụ: từ int sang uint), cũng như giữa các kiểu số nguyên và số thực (ví dụ: từ int sang float64). Tuy nhiên, chuyển đổi kiểu này phải được thực hiện một cách rõ ràng thông qua cú pháp chuyển đổi kiểu.
  • Chuyển đổi giữa số và chuỗi: Go cũng hỗ trợ chuyển đổi giữa các kiểu số và chuỗi. Để chuyển...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có thể trả về nhiều giá trị từ một hàm trong Go không?

senior

Hàm init() trong Go được chạy khi nào?

junior

Go Interface là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào