Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa C.sleep()time.Sleep() trong Go là gì?

Câu trả lời

Trong ngôn ngữ lập trình Go, C.sleep()time.Sleep() đều là các hàm được sử dụng để tạm dừng thực thi của chương trình trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng chúng có một số khác biệt cơ bản:

  1. C.sleep():

    • C.sleep() là một hàm từ thư viện C chuẩn, và nó được sử dụng thông qua giao diện Cgo trong Go để gọi hàm sleep() của C. Hàm này tạm dừng thực thi của chương trình trong số giây được chỉ định.
    • Khi sử dụng C.sleep(), bạn đang thực hiện một lời gọi hệ thống (system call) đến hệ điều hành, và hàm này sẽ chặn luồng thực thi hiện tại cho đến khi thời gian chờ hoàn tất.
  2. time.Sleep():

    • time.Sleep() là một hàm được cung cấp bởi gói time trong thư viện chuẩn của Go. Hàm này tạm dừng thực thi của goroutine hiện tại trong khoảng thời gian được chỉ định, được biểu diễn bằng kiểu `ti...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Go có thể có tham số tùy chọn không?

middle

GoPATH khác với GoROOT như thế nào?

junior

Tại sao nên học Golang?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào