Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Làm thế nào để kiểm tra nếu một Map chứa một key trong Go?

Câu trả lời

Để kiểm tra xem một Map có chứa một key cụ thể trong Go, bạn có thể sử dụng "comma ok" idiom. Khi bạn truy cập một Map với một key, nó sẽ trả về hai giá trị: giá trị liên kết với key và một giá trị boolean cho biết liệu key có tồn tại trong Map hay không. Dưới đây là một ví dụ:

package main

import (
  "fmt"
)

func main() {
  // Tạo một map
  myMap := map[string]int{"apple": 1, "banana": 2, "cherry": 3}

  // Kiểm tra nếu một key tồn tại
  key := "banana"
  value, exists := myMap[key]
  if exists {
    fmt.Printf("%s tồn tại trong map với giá trị %d\n", key, value)
  } else {
    fmt.Printf("%s không tồn tại trong map\n", key)
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một Map gọi là myMap và sử dụng "comma ok" idiom để kiểm tra nếu key "banana" tồn tại trong `M...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Bạn hiểu gì về Shadowing trong Go?

expert

Ngưỡng malloc của đối tượng Map trong Go lang là gì? Làm thế nào để chỉnh sửa nó?

middle

Làm thế nào để nối chuỗi một cách hiệu quả trong Go?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào