Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Calc trong CSS dùng để làm gì?

Câu trả lời

Trong CSS, hàm calc() cho phép bạn thực hiện các phép tính khi xác định giá trị cho các thuộc tính CSS. Hàm này có thể được sử dụng với các giá trị như <length>, <frequency>, <angle>, <time>, <percentage>, <number>, hoặc <integer>. Hàm calc() nhận một biểu thức duy nhất làm tham số, và kết quả của biểu thức này sẽ được sử dụng làm giá trị cho một thuộc tính CSS.

Cách Hoạt Động

  • Biểu thức: Bạn có thể kết hợp các toán hạng trong biểu thức sử dụng các toán tử như +, -, *, /. Khi biểu thức chứa nhiều toán hạng, calc() sẽ áp dụng các quy tắc ưu tiên toán tử tiêu chuẩn.
  • Kết hợp đơn vị: Một trong những tính năng mạnh mẽ của calc() là khả năng kết hợp các đơn vị đo lường khác nhau trong cùng một biểu thức, ví dụ như kết hợp phần trăm và pixel.

Ứng Dụng

  • Điều chỉnh kích thước: calc() thường được sử dụng để điều chỉnh kích thước của các phần tử dựa trên các giá trị động, như trừ đi một khoảng cách cố định từ 100% chiều rộng của p...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

rule set trong CSS là gì?

middle

Giải thích CSS box model và các thành phần bố cục trong nó?

senior

Hạn chế của CSS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào