Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Câu lệnh pass trong Python dùng để làm gì?

Câu trả lời

Câu lệnh pass trong Python được sử dụng như một phần tử trống hoặc là một câu lệnh không làm gì cả. Nó thường được sử dụng như một chỗ giữ chỗ để đảm bảo cú pháp của chương trình là chính xác khi bạn chưa quyết định nội dung cụ thể để điền vào một khối lệnh.

Cách Sử Dụng pass

def function_that_does_nothing():
  pass

for item in my_list:
  # Nếu không cần xử lý gì, sử dụng pass
  if item == 'something':
    pass
  else:
    print(item)

Trong ví dụ trên, pass được sử dụng trong một hàm rỗng và trong một vòng lặp for nơi một điều kiện cụ thể không yêu cầu hành động nào.

Lý do Sử Dụng pass

 • Để giữ chỗ: Khi bạn đang phác thảo cấu trúc của chương trình và chưa quyết định được nội dung cụ thể cho một khối ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Descriptor trong Python là gì?

junior

Namespace trong python là gì?

middle

Multithreading thực thi thế nào trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào