Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Collation trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Collation trong SQL Server đề cập đến một tập hợp các quy tắc về ký tự và mã hóa ký tự, ảnh hưởng đến cách thông tin được lưu trữ theo thứ tự trên trang dữ liệu, cách dữ liệu được so sánh khi so sánh hai cột, và cách thông tin được sắp xếp trong câu lệnh truy vấn T-SQL. Collation xác định cách dữ liệu văn bản được sắp xếp, phân biệt chữ hoa và chữ thường, và cảm nhận về dấu sắc trong các thao tác như SELECT, INSERT, UPDATE, hoặc DELETE

Collation có thể được cấu hình ở nhiều cấp độ khác nhau trong SQL Server, bao gồm cấp độ instance SQL Server, cấp độ cơ sở dữ liệu, cấp độ cột và cấp độ truy vấn. Collation mặc định cho một instance SQL Server được xác định trong quá trình cài đặt và dựa trên địa phương của hệ điều hành. Ví dụ, collation mặc định cho hệ thống sử...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Statistics trong SQL Server là gì?

junior

Định nghĩa JOIN và các loại JOIN khác nhau trong SQL Server?

entry

SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào