Câu hỏi

Điều gì sẽ xảy ra nếu không có index?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Giả sử chúng ta muốn chạy một truy vấn để tìm tất cả thông tin chi tiết về bất kỳ nhân viên nào có tên là "Abc"? Điều gì sẽ xảy ra nếu không có index?

``...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Kể tên một số loại index khác?

Xem câu trả lời detail

`Primary key` và `Unique key` có mối quan hệ như thế nào với `null`?

Xem câu trả lời detail

Làm sao insert kết quả của một `stored procedure` vào một `temporary table`?

Xem câu trả lời detail

Chọn hàng đầu tiên trong mỗi nhóm `GROUP BY` (bài toán tìm n lớn nhất trong mỗi group)?

Xem câu trả lời detail

Kể tên một số nhược điểm của `Hash index`?

Xem câu trả lời detail