Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

stored procedure trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, một stored procedure là một nhóm các câu lệnh Transact-SQL được lưu trữ dưới dạng một đơn vị duy nhất trong cơ sở dữ liệu. Stored procedures có thể chấp nhận các tham số đầu vào, thực thi các câu lệnh T-SQL bên trong thủ tục, và trả về kết quả nếu có. Chúng cung cấp một số lợi ích như:

  • Tái sử dụng mã: Stored procedures cho phép bạn tái sử dụng cùng một đoạn mã nhiều lần mà không cần phải viết lại câu lệnh SQL mỗi lần cần thực thi.
  • Dễ dàng chỉnh sửa: Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa mã bên trong stored procedure mà không cần phải khởi động lại hoặc triển khai lại ứng dụng.
  • Giảm lưu lượng mạng: Khi sử dụng stored procedures thay vì viết câu lệnh T-SQL ở cấp ứng dụng, chỉ có tên của stored procedure được truyền qua mạng, giảm lưu lượng dữ liệu cần truyền
  • Tăng cường bảo mật: Stored procedures giúp giảm nguy cơ tấn công bằng cách loại bỏ truy cập trực tiếp đến các bảng và cung ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm cách nào để view có thể được sử dụng để cung cấp lớp bảo mật cho ứng dụng của bạn trong SQL Server?

middle

Default trong SQL Server là gì?

junior

Trường dữ liệu BOOLEAN có giá trị nào trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào