Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa exclusive lockupdate lock trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, exclusive lock (X) và update lock (U) là hai loại khóa được sử dụng để quản lý đồng thời và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa chúng:

Exclusive Lock (X)

  • Khi một exclusive lock được áp đặt, nó đảm bảo rằng một trang hoặc hàng sẽ được dành riêng cho giao dịch đã áp đặt khóa đó, miễn là giao dịch giữ khóa
  • Exclusive lock được áp đặt bởi giao dịch khi nó muốn sửa đổi dữ liệu trang hoặc hàng, như trong trường hợp của các câu lệnh DML như DELETE, INSERT, và UPDATE
  • Một exclusive lock chỉ có thể được áp đặt nếu không có khóa chia sẻ hoặc khóa độc quyền nào khác đã được áp đặt trên đó
  • Điều này có nghĩa là chỉ có một exclusive lock có thể được áp đặt trên một trang hoặc hàng, và một khi đã áp đặt, không có khóa nào khác có thể được áp đặt trên tài nguyên đã khóa

Update Lock (U)

  • Update lock là một loại khóa tương tự như exclusive lock nhưng được thiết kế để linh hoạt hơn
  • Một update lock có thể được áp đặt trên một bản ghi đã có khóa chia sẻ
  • Khi giao ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kể tên các loại Triggers trong SQL Server?

junior

Foreign key (khóa ngoại) trong SQL Server là gì?

middle

Primary keyUnique key có mối quan hệ như thế nào với null trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào