Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa exclusive lockupdate lock?

Câu trả lời

Trong trường hợp exclusive lock, không có lock nào khác có thể được lấy trên hàng hoặc bảng đó....

Bạn cần đăng nhập để xem