Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

DMVDMF trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, DMV (Dynamic Management Views) và DMF (Dynamic Management Functions) là các công cụ quản trị hệ thống cung cấp thông tin về trạng thái của máy chủ, có thể được sử dụng để chẩn đoán vấn đề và tinh chỉnh hiệu suất.

  • Dynamic Management Views (DMVs): Là các view hệ thống cung cấp thông tin về trạng thái nội bộ của SQL Server. DMVs không lưu trữ dữ liệu mà là các cửa sổ vào cấu trúc bộ nhớ nội bộ của SQL Server hoặc cấu trúc cơ sở dữ liệu. DMVs có thể được truy vấn bằng cách sử dụng tên hai phần, ba phần hoặc bốn phần và tất cả đều tồn tại trong schema sys
  • Dynamic Management Functions (DMFs): Là các hàm hệ thống được định nghĩa sẵn, chấp nhận tham số và trả về một tập kết quả. DMFs khác với D...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thứ tự của SQL SELECT trong SQL Server là gì?

middle

IDENTITY trong SQL Server là gì?

middle

Làm cách nào để UPDATE từ một SELECT trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào