Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Primary keyUnique key trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Primary Key và Unique Key đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu trong các bảng của SQL Server. Dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa chúng:

Primary Key:

  • Mỗi bảng chỉ có thể có một Primary Key
  • Primary Key không chấp nhận giá trị NULL và không cho phép giá trị trùng lặp
  • Một Primary Key tự động tạo ra một Clustered Index, nghĩa là dữ liệu được lưu trữ vật lý theo thứ tự của Primary Key
  • Primary Key thường được sử dụng để xác định mỗi bản ghi một cách duy nhất trong bảng và có thể được tham chiếu bởi Foreign Key của bảng khác

Unique Key

  • Một bảng có thể có nhiều Unique Key
  • Un...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm cách nào để view có thể được sử dụng để cung cấp lớp bảo mật cho ứng dụng của bạn trong SQL Server?

senior

Statistics trong SQL Server là gì?

junior

Định nghĩa JOIN và các loại JOIN khác nhau trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào