Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Định nghĩa JOIN và các loại JOIN khác nhau trong SQL Server?

Câu trả lời

Trong SQL Server, JOIN là một phần của ngôn ngữ SQL được sử dụng để kết hợp các cột từ một hoặc nhiều bảng dựa trên các mối quan hệ logic giữa chúng. Các loại JOIN khác nhau cho phép bạn truy xuất dữ liệu từ nhiều bảng một cách linh hoạt, tạo ra các kết quả phức tạp từ dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Các Loại JOIN Phổ Biến:

  1. INNER JOIN: Trả về các hàng có giá trị khớp ở cả hai bảng. Nếu không có hàng nào khớp, kết quả sẽ không chứa hàng nào từ bảng đó
  2. LEFT OUTER JOIN (hoặc LEFT JOIN): Trả về tất cả các hàng từ bảng bên trái và các hàng khớp từ bảng bên phải. Nếu không có hàng nào khớp từ bảng bên phải, kết quả sẽ chứa giá trị NULL cho tất cả các cột từ bảng bên phải
  3. RIGHT OUTER JOIN (hoặc RIGHT JOIN): Ngược lại với LEFT JOIN, trả về tất cả các hàng từ bảng bên phải và các hàng khớp từ bảng bên trái. Nếu không có hàng nào khớp từ bảng bên trái, kết quả sẽ chứa giá trị NULL cho tất cả các cột từ bảng bên trái
  4. FULL OUTER JOIN: Kết hợp cả LEFT JOIN và RIGHT JOIN, trả về tất cả các hàng khi có ít nhất một hàng khớp ở một trong hai bảng. Đối với các hàng không khớp, kết quả sẽ chứa giá trị NULL cho các cột từ bảng không có hàng khớp
  5. CROSS JOIN: Tạo ra tích Descartes giữa hai bảng, ngh...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kể tên một số nhược điểm của Hash index trong SQL Server?

senior

Điều gì sẽ xảy ra nếu không có index trong SQL Server?

junior

Trong SQL Server để lấy 5 records đầu tiên từ một bảng bạn sử dụng câu lệnh như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào