Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Làm cách nào để UPDATE từ một SELECT trong SQL Server?

Câu trả lời

Để UPDATE từ một SELECT trong SQL Server, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

UPDATE table_name
SET column_name = (SELECT expression
          FROM source_table
          WHERE conditions)
WHERE conditions;

Ví dụ, nếu bạn muốn cập nhật giá trị của cột Salary trong bảng EMPLOYEES dựa trên giá trị từ bảng TEMP_EMPLOYEES, bạn có thể làm như sau:

UPDATE EMPLOYEES
SET Salary = (SELECT Salary
       FROM TEMP_EMPLOYEES
       WHERE EMPLOYEES.Employee_id = TEMP_EMPLOYEES.Employee_id)
WHERE Employee_id IN (SELEC...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

ROWID trong SQL Server là gì?

middle

Trong SQL Server, sự khác nhau giữa UNIQUEPRIMARY KEY constraints là gì?

middle

Primary keyUnique key có mối quan hệ như thế nào với null trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào