Câu hỏi

Foreign key (khóa ngoại) là gì?

Câu trả lời

  • Một ràng buộc Foreign key ngăn chặn bất kỳ hành động nào có thể phá hủy li...
Bạn cần đăng nhập để xem