Câu hỏi

Foreign key (khóa ngoại) trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, Foreign Key (khóa ngoại) là một ràng buộc (constraint) được sử dụng để thiết lập và duy trì mối quan hệ tham chiếu giữa dữ liệu trong hai bảng. Một khóa ngoại là một cột hoặc kết hợp của các cột trong một bảng (gọi là bảng con) mà giá trị của nó phải tương ứng với giá trị của một cột khác (thường là khóa chính) trong bảng khác (gọi là bảng cha)

Mục đích của Foreign Key:

  • Duy trì tính toàn vẹn tham chiếu: Đảm bảo rằng mỗi giá trị trong cột khóa ngoại của bảng con phải tồn tại trong cột được tham chiếu của bảng cha.
  • Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng: Giúp xác định mối quan hệ giữa dữ liệu trong các bảng khác nhau, cho phép truy vấn và kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng một cách dễ dàng

Cách tạo Foreign Key:

Khi tạo bảng mới:

CREATE TABLE Orders (
    OrderID int NOT NULL PRIMARY...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kích thước bảng có bị giảm khi bạn xóa dữ liệu khỏi bảng trong SQL Server không?

middle

Kể tên một số loại index trong SQL Server?

middle

So sánh Function với Stored Procedure trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào