Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Trong SQL Server, con trỏ (cursor) là gì, nó hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Trong SQL Server, con trỏ (cursor) là một công cụ cho phép duyệt qua từng dòng dữ liệu trong một tập kết quả theo thứ tự. Khi sử dụng cursor, bạn có thể thực hiện các thao tác xử lý tùy chỉnh trên từng dòng dữ liệu. Để sử dụng cursor trong SQL Server, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Khai báo Cursor: Đầu tiên, bạn cần khai báo con trỏ và trỏ đến một tập dữ liệu bằng lệnh DECLARE.
  2. Mở Cursor: Sau khi khai báo, bạn cần mở con trỏ để bắt đầu quá trình đọc dữ liệu từ cursor.
  3. Đọc Dữ Liệu: Sử dụng lệnh FETCH để đọc nội dung từng dòng dữ liệu và lưu...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Định nghĩa các thuộc tính ACID trong SQL Server là gì?

middle

Làm thế nào để lấy ra các hàng ngẫu nhiên từ một bảng trong SQL Server?

junior

Trong SQL Server để lấy 5 records đầu tiên từ một bảng bạn sử dụng câu lệnh như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào