Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

ROWID trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, không có khái niệm ROWID giống như trong Oracle, nơi ROWID đại diện cho một định danh duy nhất của mỗi hàng trong bảng, dựa trên vị trí vật lý của hàng đó trong cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, SQL Server cung cấp một số cách khác để đạt được mục tiêu tương tự hoặc xử lý các tác vụ liên quan đến việc xác định duy nhất mỗi hàng.

  1. Sử dụng IDENTITY: Trong SQL Server, bạn có thể sử dụng cột IDENTITY để tự động tạo ra một giá trị số duy nhất cho mỗi hàng khi một hàng mới được thêm vào bảng. Mặc dù IDENTITY không phải là một định danh vật lý của hàng, nó thường được sử dụng để tạo ra khóa chính cho bảng
  2. Sử dụng UNIQUEIDENTIFIER: Một cách khác là sử dụng kiểu dữ liệu UNIQUEIDENTIFIER, thường được sử dụng để lưu trữ các giá trị GUID (Globally Unique Identifier). Mỗi giá trị GUID được đảm bảo là duy nhất trên toàn cầu, giúp xác định duy nhất ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giả sử một cột Student có hai cột, NameMarks. Làm thế nào để có được NameMarks của ba sinh viên top đầu?

middle

Kể tên các loại Triggers trong SQL Server?

middle

Trong SQL Server, UNION, MINUS, UNION ALL, INTERSECT có gì khác nhau?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào