Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Làm thế nào để lấy ra các hàng ngẫu nhiên từ một bảng trong SQL Server?

Câu trả lời

Để lấy ra các hàng ngẫu nhiên từ một bảng trong SQL Server, có một số phương pháp khác nhau:

 1. Sử dụng hàm NEWID():

  • Một cách phổ biến để lấy dữ liệu ngẫu nhiên là sử dụng hàm NEWID() để sắp xếp các hàng một cách ngẫu nhiên và sau đó sử dụng SELECT TOP để chọn một số lượng hàng nhất định
  • Ví dụ: Để lấy 5 hàng ngẫu nhiên từ bảng Customers, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:
   SELECT TOP 5 * FROM Customers ORDER BY NEWID()
  • Lưu ý rằng việc sử dụng NEWID() có thể không hiệu quả với các bảng lớn vì SQL Server sẽ đọc tất cả các hàng để sắp xếp chúng
 2. Sử dụng TABLESAMPLE:

  • SQL Server cung cấp từ khóa TABLESAMPLE để lấy một mẫu ngẫu nhiên của các hàng từ bảng
  • Ví dụ: Để lấy một mẫu ngẫu nhiên khoảng 1000 hàng, bạn có thể sử d...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm cách nào chúng ta có thể chuyển đổi một bảng bằng SQL Server (thay đổi các rows thành columns hoặc ngược lại)?

middle

Denormalization trong SQL Server là gì?

middle

Hãy định nghĩa về một temp table trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào