Câu hỏi

Làm thế nào để lấy ra các hàng ngẫu nhiên từ một bảng trong SQL Server?

Câu trả lời

Để lấy ra các hàng ngẫu nhiên từ một bảng trong SQL Server, có một số phương pháp khác nhau:

  1. Sử dụng hàm NEWID():
    • Một cách phổ biến để lấy dữ liệu ngẫu nhiên là sử dụng hàm NEWID() để sắp xếp các hàng một cách ngẫu nhiên và sau đó sử dụng SELECT TOP để chọn một số lượng hàng nhất định
    • Ví dụ: Đ...
Bạn cần đăng nhập để xem