Câu hỏi

Chi phí cho một database index trong SQL Server là bao nhiêu?

Câu trả lời

Một database index trong SQL Server có thể mang lại nhiều lợi ích về hiệu suất truy vấn, nhưng cũng đi kèm với một số chi phí. Dưới đây là một số chi phí chính liên quan đến việc sử dụng và duy trì các chỉ mục:

  1. Chi phí lưu trữ: Khi bạn tạo một chỉ mục, SQL Server tạo một bản sao của dữ liệu cần thiết để điền vào chỉ mục. Điều này không chỉ chiếm không gian đĩa cứng trong cơ sở dữ liệu mà còn ảnh hưởng đến không gian lưu trữ của bản sao lưu
  2. Chi phí bảo trì: Mỗi khi có một bản ghi được INSERT, UPDATE, hoặc DELETE, SQL Server cũng cần phải cập nhật các chỉ mục tương ứng. Điều này có thể làm tăng đáng kể số lượng hoạt động ghi và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của các thao tác ghi
  3. Chi phí cập nhật: Khi cập nhật dữ liệu, chỉ các chỉ mục chứa dữ liệu được sửa đổi mới cần được cập nhật. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể tạo ra c...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa Clustered indexNon-Clustered index trong SQL Server là gì?

middle

Định nghĩa các thuộc tính ACID trong SQL Server là gì?

junior

Trong SQL Server để lấy 5 records đầu tiên từ một bảng bạn sử dụng câu lệnh như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào