Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Clustered indexNon-Clustered index trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, Clustered Index và Non-Clustered Index là hai loại chỉ mục quan trọng với các đặc điểm sau:

Clustered Index:

  • Xác định cách dữ liệu được lưu trữ vật lý trong bảng.
  • Mỗi bảng chỉ có thể có một clustered index.
  • Dữ liệu trong clustered index được sắp xếp theo cách duy nhất.
  • Các truy vấn trên cột có clustered index sẽ nhanh hơn do không cần bước tìm kiếm bổ sung.

Non-Clustered Index:

  • Không sắp xếp vật lý dữ liệu trong bảng.
  • Mỗi bảng có th...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm cách nào để view có thể được sử dụng để cung cấp lớp bảo mật cho ứng dụng của bạn trong SQL Server?

middle

Cách tạo row number trong SQL Server mà không cần ROWNUM như thế nào?

middle

Ưu điểm của việc sử dụng Stored Procedures trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào