Câu hỏi

Làm cách nào để thêm một column có giá trị mặc định vào một table có sẵn?

junior
Ẩn câu trả lời detail

```sql ALTER TABLE SomeTable ADD SomeCol Bit NULL --Or NOT NULL. CONSTRAINT D_SomeTable_SomeCol --When Omitted a Default-Constraint Name is autogenerat...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Kể tên một số loại index khác?

Xem câu trả lời detail

`Primary key` và `Unique key` có mối quan hệ như thế nào với `null`?

Xem câu trả lời detail

Làm sao insert kết quả của một `stored procedure` vào một `temporary table`?

Xem câu trả lời detail

Chọn hàng đầu tiên trong mỗi nhóm `GROUP BY` (bài toán tìm n lớn nhất trong mỗi group)?

Xem câu trả lời detail

Kể tên một số nhược điểm của `Hash index`?

Xem câu trả lời detail