Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Định nghĩa các thuộc tính ACID trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Thuộc tính ACID là một tập hợp các đặc tính quan trọng mà một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) như SQL Server cần đảm bảo để duy trì tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu trong quá trình xử lý giao dịch. ACID là viết tắt của:

  • Atomicity (Tính nguyên tử): Một giao dịch phải được thực hiện hoàn toàn hoặc không thực hiện gì cả. Nếu một phần của giao dịch được thực hiện mà không hoàn thành toàn bộ, tính nguyên tử bị vi phạm và cơ sở dữ liệu có thể bị để lại trong trạng thái không nhất quán
  • Consistency (Tính nhất quán): Một giao dịch phải bảo toàn tính nhất quán của cơ sở dữ liệu. Điều này có nghĩa là cơ sở dữ liệu phải bắt đầu và kết thúc giao dịch trong một trạng thái nhất quán, tuân theo tất cả các ràng buộc và quy tắc...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Trường dữ liệu BOOLEAN có giá trị nào trong SQL Server?

middle

Trigger trong SQL Server là gì?

middle

IDENTITY trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào