Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các lệnh TRUNCATE, DELETEDROP trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, các lệnh TRUNCATE, DELETE, và DROP đều được sử dụng để xóa dữ liệu, nhưng chúng có những sự khác biệt quan trọng về cách thức hoạt động và kết quả của việc xóa:

Lệnh DELETE

  • Chức năng: DELETE là một lệnh DML (Data Manipulation Language) được sử dụng để xóa một hoặc nhiều hàng (tuples) trong một bảng
  • Tính linh hoạt: DELETE có thể xóa tất cả hàng hoặc xóa hàng theo điều kiện cụ thể sử dụng WHERE clause
  • Ghi nhật ký: DELETE ghi lại mỗi hàng bị xóa trong transaction log, do đó nó chậm hơn so với TRUNCATE và có thể rollback (hoàn tác) nếu lệnh được thực hiện trong một giao dịch

Lệnh TRUNCATE

  • Chức năng: TRUNCATE cũng là một lệnh DDL (Data Definition Language) được sử dụng để xóa tất cả hàng trong một bảng một cách nhanh chóng
  • Không sử dụng WHERE: TRUNCATE không cho phép sử dụng WHERE clause và không thể xóa hàng riêng lẻ
  • **Ghi nhậ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Trong SQL Server, một bảng có thể có nhiều hơn một khoá ngoại không?

senior

Deadlock được giải quyết như thế nào trong SQL Server?

middle

Trigger trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào