Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Làm sao insert kết quả của một stored procedure vào một temporary table trong SQL Server?

Câu trả lời

Để insert kết quả của một stored procedure vào một temporary table trong SQL Server, có một số cách tiếp cận khác nhau. Một trong những phương pháp là sử dụng câu lệnh OPENROWSET để thực thi stored procedure và chuyển kết quả vào bảng tạm thời. Câu lệnh này cho phép truy cập dữ liệu từ một nguồn OLE DB và có thể được thực thi trực tiếp từ một câu lệnh SQL khác. Để sử dụng OPENROWSET, bạn cần cấu hình cho phép truy cập ad hoc. Sau đó, bạn có thể thực hiện như sau:

SELECT * INTO #tmpSortedBooks 
FROM OPENROWSET('SQLNCLI', 'Server=(local)\SQL2008;Trusted_Connection=yes;', 'EXEC BooksByPrimaryAuthor Tolkien')

Ngoài ra, bạn cũng ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Index trong SQL Server là gì?

middle

stored procedure trong SQL Server là gì?

middle

So sánh Function với Stored Procedure trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào