Câu hỏi

Làm sao insert kết quả của một stored procedure vào một temporary table?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Làm sao ta có thể thực hiện

SELECT * INTO [temp table] FROM [stored procedure]

mà không cần định nghĩa [temp table]

**Gi...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Kể tên một số loại index khác?

Xem câu trả lời detail

Primary key và Unique key có mối quan hệ như thế nào với null?

Xem câu trả lời detail

Làm sao insert kết quả của một stored procedure vào một temporary table?

Xem câu trả lời detail

Chọn hàng đầu tiên trong mỗi nhóm GROUP BY (bài toán tìm n lớn nhất trong mỗi group)?

Xem câu trả lời detail

Kể tên một số nhược điểm của Hash index?

Xem câu trả lời detail