Câu hỏi

Sự khác biệt giữa UNION, MINUSINTERSECT trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, UNION, MINUS (hoặc EXCEPT trong SQL Server), và INTERSECT là các toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán trên tập hợp kết quả của hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT. Dưới đây là sự khác biệt cơ bản giữa chúng:

UNION

  • UNION kết hợp kết quả của hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT thành một tập hợp kết quả duy nhất, loại bỏ các hàng trùng lặp.
  • Các cột trong các câu lệnh SELECT phải có kiểu dữ liệu tương thích và số lượng cột phải giống nhau

MINUS hoặc EXCEPT

  • MINUS (được gọi là EXCEPT trong SQL Server) trả về các hàng từ câu lệnh SELECT bên trái mà không tồn tại trong kết quả của câu lệnh SELECT bên phải, loại bỏ các hàng trùng lặp.
  • Giống như UNION, số...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm sao để thực hiện IFTHEN trong SQL Server?

middle

Kích thước bảng có bị giảm khi bạn xóa dữ liệu khỏi bảng trong SQL Server không?

senior

TruncateDelete ảnh hưởng như thế nào đến Identity trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào