Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Statistics trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, Statistics là các đối tượng chứa thông tin thống kê về phân phối dữ liệu trong các cột của bảng hoặc view đã được chỉ mục. Query Optimizer sử dụng thông tin này để tạo ra các kế hoạch truy vấn tối ưu hóa hiệu suất truy vấn. Các thông tin thống kê này giúp Query Optimizer ước lượng cardinality, tức là số lượng hàng, trong kết quả truy vấn. Dựa trên các ước lượng này, Query Optimizer có thể chọn các toán tử như index seek thay vì index scan nếu như việc đó cải thiện hiệu suất truy vấn

Mỗi đối tượng thống kê được tạo trên một danh sách gồm một hoặc nhiều cột của bảng và bao gồm một histogram thể hiện phân phối dữ liệu. Đối với các đối tượng thống kê trên nhiều cột, chúng cũng lưu trữ thông tin thống kê về mối tương quan giữa các giá trị trong các cột đó. Thông tin tương quan này, hay còn gọi là mật độ, được suy ra từ số lượng hàng duy nhất của các giá trị cột

Histogram là một công cụ đo lường tần suất xuất hiện của mỗi giá trị duy nhất trong một tập dữ liệu. Query Optimizer tính toán histogram trên các giá trị cột trong cột khóa đầu tiên của đối tượng thống kê, lựa chọn các giá trị cột bằng cách lấy...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

B-trees index trong SQL Server hoạt động như thế nào?

senior

Điều gì sẽ xảy ra nếu không có index trong SQL Server?

middle

Normalization trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào