Câu hỏi

Làm thế nào một index có thể giúp tăng hiệu suất trong SQL Server?

Câu trả lời

Trong SQL Server, một index có thể giúp tăng hiệu suất bằng cách cung cấp một cách nhanh chóng để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu so với việc không sử dụng index. Các điểm quan trọng về việc tạo và sử dụng index trong SQL Server bao gồm:

  • *Tạo Index...
Bạn cần đăng nhập để xem