Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Làm thế nào một index có thể giúp tăng hiệu suất trong SQL Server?

Câu trả lời

Trong SQL Server, một index có thể giúp tăng hiệu suất bằng cách cung cấp một cách nhanh chóng để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu so với việc không sử dụng index. Các điểm quan trọng về việc tạo và sử dụng index trong SQL Server bao gồm:

  • Tạo Index: Sử dụng câu lệnh CREATE INDEX để tạo index trên các cột trong bảng. Index giúp tăng tốc độ tìm kiếm/truy vấn dữ liệu. Chỉ nên tạo index trên các cột mà thường xuyên được tìm kiếm
  • Loại Index: Có nhiều loại index như Clustered Index, Nonclustered Index, Unique Index, Filtered Index, và Columnstore Index. Mỗi loại index phục vụ mục đích và tình huống sử dụng khác nhau...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Filegroup trong SQL Server là gì?

middle

Làm cách nào để view có thể được sử dụng để cung cấp lớp bảo mật cho ứng dụng của bạn trong SQL Server?

middle

Cách tạo row number trong SQL Server mà không cần ROWNUM như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào