Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

DMLDDL trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, DML (Data Manipulation Language) và DDL (Data Definition Language) là hai loại ngôn ngữ con được sử dụng để thực hiện các thao tác khác nhau trên cơ sở dữ liệu.

DML (Data Manipulation Language)

DML bao gồm các lệnh SQL được sử dụng để truy vấn, cập nhật, thêm và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Các lệnh DML chính bao gồm:

  • SELECT: Truy vấn dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng.
  • INSERT: Thêm dữ liệu mới vào bảng.
  • UPDATE: Cập nhật dữ liệu hiện có trong bảng.
  • DELETE: Xóa dữ liệu khỏi bảng.

DML tập trung vào việc xử lý dữ liệu và không thay đổi cấu trúc của cơ sở dữ liệu.

DDL (Data Definition Language)

DDL bao gồm các lệnh SQL được sử dụng để tạo,...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Trường dữ liệu BOOLEAN có giá trị nào trong SQL Server?

middle

Hãy định nghĩa về một temp table trong SQL Server?

junior

Trong SQL Server để lấy 5 records đầu tiên từ một bảng bạn sử dụng câu lệnh như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào