Câu hỏi

Index trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, index là một cấu trúc dữ liệu trên đĩa liên kết với một bảng hoặc view, giúp tăng tốc độ truy xuất hàng từ bảng hoặc view đó. Index chứa các khóa được xây dựng từ một hoặc nhiều cột trong bảng hoặc view. Các khóa này được lưu trữ trong một cấu trúc (B-tree) cho phép SQL Server tìm kiếm hàng hoặc các hàng liên quan đến giá trị khóa một cách nhanh chóng

Có hai loại index chính trong SQL Server:

  1. Clustered Index: Sắp xếp và lưu trữ các hàng dữ liệu trong bảng hoặc view dựa trên giá trị khóa của index. Mỗi bảng chỉ có thể có một clustered index, vì các hàng dữ liệu chỉ có thể được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Khi một bảng có clustered index, bảng đó được gọi là bảng clustered. Nếu bảng không có clustered index, các hàng dữ liệu của nó được lưu trữ trong một cấu trúc không có thứ tự gọi là heap
  2. Nonclustered Index: Có một cấu trúc tách ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ưu điểm của việc sử dụng Stored Procedures trong SQL Server là gì?

senior

Sự khác biệt giữa exclusive lockupdate lock trong SQL Server là gì?

middle

Collation trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào