Câu hỏi

B-trees index hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Lý do B-tree là cấu trúc dữ liệu phổ biến nhất cho các index là do chúng hiệu quả về thời gian - bởi vì việc t...

Bạn cần đăng nhập để xem